1/15/2556

ปฏิรูปประเทศไทย ปฏิรูปการศึกษา

                               

ปฏิรูประเทศไทย ปฏิรูปการศึกษา

เทคโนโลยีสารสนเทศ

เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ไอที (อังกฤษ: Information technology หรือ IT) หมายถึงเทคโนโลยีสำหรับการประมวลผลสารสนเทศ ซึ่งครอบคลุมถึงการรับ-ส่ง การแปลง การจัดเก็บ การประมวลผล และการค้นคืนสารสนเทศ ในการประยุกต์ การบริการ และพื้นฐานทางเทคโนโลยี สามารถแบ่งกลุ่มย่อยเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ คอมพิวเตอร์, การสื่อสาร และข้อมูลแบบมัลติมีเดีย ซึ่งในแต่ละกลุ่มนี้ยังแบ่งเป็นกลุ่มย่อยๆ ได้อีกมากมาย องค์ประกอบทั้ง 3 ส่วนนี้11/13/2555

ประวัติส่วนตัว

1.นาย สาธิต     นาซา   เบล์ล  554189027
ก้าวอย่างมั่นคง....
2.น.ส. สุวรรณี  จันทรวิมล กะทิ 554189009
ทำวันนี้ให้ดีที่ววด!